OGŁOSZENIE

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW 

Urząd Gminy w Słupi informuje, że od miesiąca kwietnia bieżącego roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać,
czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych,
co przekłada się na wysokość ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
na terenie gminy, a tym samym wyższe stawki opłat
za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku
na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców. W sytuacji, w której wpływy
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność
do podniesienia stawki opłat.