O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Słupia na rok 2016,

Wójt Gminy Słupia informuje Państwa, że w ramach realizacji Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia będzie możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest (eternit), zdemontowanych i zdeponowanych na nieruchomości.

Będzie również możliwe dofinansowanie do kosztów demontażu pokrycia dachowego.

Działania te mają na celu realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia na lata 2011 – 2032” są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie - ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Słupia, którzy są posiadaczami wyrobów zawierających azbest (zdemontowane pokrycia dachowe oraz pokrycia do zdemontowania), aby skorzystać z tej pomocy winni w terminie do 29-02-2016 złożyć wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Słupia. Proszę o podawanie dokładnie ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest, co będzie potrzebne przy dalszej realizacji zadania.

Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2016 rok dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach. Odbiór odpadów azbestowych (eternitowych) z nieruchomości planuje się w okresie maj – sierpień 2016.

Druk wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Słupia.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wraz z załącznikami

Regulamin udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupia