Słupia, 2016-06-06 

MIESZKAŃCY GMINY
SŁUPIA (KONECKA)

Uprzejmie zawiadamiam, że XX Sesja Rady Gminy Słupia (Konecka) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 9.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupi.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie obecnych i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu Nr XIX z sesji Rady Gminyodbytej w dniu 20 kwietnia 2016 roku.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacja na temat działalności Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Radoszycach.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2015 rok

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

c) dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia (Konecka) na lata 2016-2023,

e) zaciągnięcia kredytu

f) zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok,

h) ustanowienia herbu i flagi Gminy Słupia (Konecka)oraz określenia zasad używania herbu i flagi Gminy Słupia (Konecka),

i) uchwalenia Statutu Gminy Słupia (Konecka),

j) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia (Konecka)

k) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,

l) ustalenia przebiegu drogi gminnej

m) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Słupia.

n) przyjęcia Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok.

6.Przedstawienie informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi w2015 r.

7.Informacja Wójta o pracy między sesjami.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.Sprawy różne

11.Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

Bardzo proszę o niezawodny udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kuder