Kolejny krok w kierunku stworzenia Spółdzielni Socjalnej wykonany. W czwartek 28 stycznia podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Radoszycach. Porozumienie podpisali wójtowie trzech sąsiadujących ze sobą gmin: Michał Pękala – Wójt Gminy Radoszyce, Leszek Kuca – Wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz Robert Wielgopolan – Wójt Gminy Słupia Konecka.

Założenie spółdzielni socjalnej wynika w głównej mierze z potrzeby zaktywizowania na rynku pracy: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz z potrzeby stworzenia warunków i możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Potrzeby te dostrzegli Wójtowie w/w gmin czemu dali wyraz we wspólnym liście intencyjnym z dnia 15 grudnia 2015 r. Ze względu na położenie i liczbę mieszkańców każdej z założycielskich Gmin przyjęto, że siedzibą utworzonej spółdzielni będzie miejscowość Radoszyce. Projekt statutu Spółdzielni przewiduje możliwość przystąpienia do niej również osób fizycznych. Wójtowie zadeklarowali wszelką możliwą pomoc oraz współpracę z utworzoną spółdzielnią socjalną w granicach możliwości określonych prawem oraz powierzanie do realizacji zadań publicznych przy ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Przewiduje się, że spółdzielnia rozpocznie działalność w kwietniu b.r.

link do artykułu:

Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Radoszycach szansą dla bezrobotnych trzech gmin