Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Słupia( Konecka)


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłaty:

dla przewozu regularnego - obszar gminy:

 • do 1 roku – 100 zł

dla przewozu regularnego – obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

 • do 1 roku – 350 zł

dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny.

dla przewozu regularnego specjalnego - obszar gminy:

 • do 1 roku – 50 zł
 • do 2 lat – 75 zł
 • do 3 lat – 100 zł
 • do 4 lat – 125 zł
 • do 5 lat – 150 zł

dla przewozu regularnego specjalnego – obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

 • do 1 roku – 175 zł
 • do 2 lat – 200 zł
 • do 3 lat – 225 zł
 • do 4 lat – 275 zł
 • do 5 lat – 300 zł

za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40zł

za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku 

o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Słupia (Konecka): 11 8499 0008 0000 0068 2000 0008

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Słupia (Konecka). 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014 r, poz. 402)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)   
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych (wniosek należy wydrukować obustronnie
 • kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,
 • godziny odjazdów środków transportowych
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, 
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych:

 • wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie)
 • kserokopia  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego osób
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki
 • godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami
 • liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

Rozkład jazdy busów

Zamieszczone ‘’Rozkłady’’są oryginalnymi rozkładami jazdy przewoźników.

Uwagi na temat kursów proszę kierować na adres e-mail: bip@sluppiakonecka.pl.

Życzymy miłego podróżowania!


ROZKŁAD JAZDY - Linia: Łopuszno - Końskie przez: Słupie, Radoszyce

ROZKŁAD JAZDY - Linia: Końskie - Włoszczowa przez: Radoszyce, Oleszno