Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Słupia Konecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 )na rok 2020.

Wójt Gminy Słupia Konecka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Słupia Konecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Słupia Konecka. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Konsultacje przeprowadza – Emilia Szymkiewicz tel. 41 391 11 47, e-mail: kadry@slupiakonecka.pl. w terminie od 23 października do 12 listopada br.

Uwagi (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupia (Konecka) NR XX/124/2016 z dnia
14 czerwca 2016 r. oraz z uchwałą Rady Gminy Słupia (Konecka) NR XXI/130/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2016 w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzaniakonsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia Konecka) można kierować: pocztą elektroniczną na adres: kadry@slupiakonecka.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 30A, 26-234 Słupia, w skrzynce na skargi i wnioski
w holu Urzędu. (z dopiskiem „Konsultacje – program współpracy”)na formularzu uwag.

Do pobrania:

- projekt uchwały Rady Gminy Słupia Konecka w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Słupia Konecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

- formularz uwag do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Słupia Konecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

- treść programu współpracy